13th International Conference on

TWO-PHASE SYSTEMS FOR SPACE AND GROUND APPLICATIONS

Xi'an, China, October 15 -19, 2018

Contacts

Tel.: +86 (29) 82664462

15249227530

Yonghai Zhang
zyh002@mail.xjtu.edu.cn
Dong-Chuan Mo
modongch@mail.sysu.edu.cn

Local Organizing Committee

Chair:

Jin-Jia Wei, XJTU, China

 

Zhen-Hui He, SYSU, China

 

 

Secretary General

Yong-Hai Zhang, XJTU, China

Members:

Wang-Fang Du, IM, China

 

Dong-Chuan Mo, SYSU, China

 

Bao-Jin Qi, XJTU, China

 

Bo Xu, SEU, China

 

Fang Ye, BJUT, China

 

Wen-Jing Zhou, XJTU, China

Zhi-Qiang Zhu, IM, China