13th International Conference on

TWO-PHASE SYSTEMS FOR SPACE AND GROUND APPLICATIONS

Xi'an, China, October 15 -19, 2018

Contacts

Tel.: +86 (29) 82664462

15249227530

Yonghai Zhang
zyh002@mail.xjtu.edu.cn
Dong-Chuan Mo
modongch@mail.sysu.edu.cn

China Programme Committee

Chair:

Jian-Fu Zhao, IM, China

Co-Chairs:

Zhen-Qian Chen, SEU, China

 

Hang Guo, BJUT, China  

 

 

Members:

Bo-Feng Bai, XJTU, China

 

Bin Chen, XJTU, China

 

Hui-Xiong Li, XJTU, China

 

Guo-Zhu Liang, BUAA, China

 

Jian-Yin Miao, CAST, China

 

Liang-Ming Pan, CQU, China

 

Hui-He Qiu, HKUST, China

 

Wei Qu, CAAA, China

 

Xiao-Jun Quan, SJTU, China

 

Wen Wang, SJTU, China

 

Jin-Liang Xu, NCEPU, China

 

Jun-Jie Yan, XJTU, China     

 

Yang Yang, CSU, China

 

Wei Yao, CAST, China